eshop mysasy facebook twitter twitter

Jak mySASY funguje, aneb co zatím ukázalo 6000 provedených měření, 3 měsíce provozu a komunikace se 400 klienty

  09. 03. 2017

Zrychlená doba a marketingoví specialisté nás tlačí k přístupu „pokud klient nepochopí vše do 10 sekund, nebude tomu věnovat pozornost“. Je tajemství sportovního tréninku a nová dimenze jeho zkvalitnění něco, co se dá vysvětlit v 10 sekundách? Asi ne. Pokud jste připraveni investovat více času, čtěte dál. Může to stát za to. 

Chceme-li vytěžit maximum ze zkušeností z prvních měsíců užívání, musíme se „vrátit na začátek“. Nepodlehnout jen touze po maximálním zjednodušování. Potvrdilo se, že mySASY je nástrojem, který přináší zcela novou dimenzi do oblasti diagnostiky a řízení sportovního tréninku. Se všemi pozitivy a, bohužel i možnými problémy, které mohou být s předchozím vyjádřením spojeny. Pro člověka, který CHCE využít nabízené, zcela nové informace pro zdokonalení tréninku a je připraven o věci přemýšlet, skýtá využívání systému mySASY spektrum zcela nových možností. Jak trénink plánovat, jak proces měnit, jak upravit náhled na svou dosavadní činnost a zkušenosti, jak analyzovat reálnou odpověď organismu na zátěž. Člověku, který NECHCE objektivní zpětnou vazbu ke svým zažitým stereotypům a není otevřen k přemýšlení a případné změně, mySASY mnoho nenabídne.

Je skutečně dobré vědět „trochu více“, abychom dokázali interpretovat, a hlavně využít výstupy, které mySASY nabízí. Pochopit i situace, ve kterých by se mohlo podle informací vycházejících pouze z marketingových zjednodušení a komunikačních zkratek zdát, že mySASY nefunguje podle očekávání a představ. Které situace máme na mysli? Tady jsou ty nejtypičtější. Čekáte, že se výsledek zlepší a zhoršil se. Čekáte, že se výsledek zhorší a zlepšil se. Odpočíváte a předpokládané zlepšení nepřišlo. Kde je chyba?

Nejdříve trochu fyziologie a poté její převedení do praxe.

Co je všem jasné

Ze všech dostupných informací je zřejmé, že podstatou fungování mySASY je diagnostika činnosti autonomního nervového systému (ANS), který rozdělujeme podle mediátoru na zakončeních nervových vláken na dvě části:

- sympatickou (na zakončení postgangliových vláken se uvolňuje noradrenalin)

- parasympatickou (na zakončení postgangliových vláken se uvolňuje acetylcholin)

Obecně je možno konstatovat, že ve spánku, při trávení, při zotavování převládá tonus parasympatiku (zodpovídá za anabolické pochody), při vystavení svalové práci, vystavení chladu, při stresu, nebo nemoci převažuje tonus sympatiku (zasahuje do katabolických pochodů).

Co už bývá často v rámci „zjednodušení“ opomíjeno

Zásadní je informace, že pojmem tonus (aktivita systému) označujeme tvorbu vzruchů v neuronech autonomního nervstva a jejich vysílání k efektorům. Tato aktivita je vybavována vzruchy z čidel, vzruchy z různých etáží centrální nervové soustavy a účinkem hormonů v závislosti na předcházejícím podnětu. Výsledný tonus ANS a jeho jednotlivých větví, je tak sumou (součtem) vzruchů z třech výše uvedených zdrojů. Jejich tvorba je tak vždy reakcí na předchozí podnět.

Výše popsané skutečnosti pomohou objasnit situace, kdy se výsledky monitorování mohou lišit od (prvoplánového) předpokladu. Lze tím vysvětlit výše zmíněné, nejčastěji se vyskytující, případy „neočekávaných“ výsledků a interpretovat jejich význam.

Pokud podnět nepřichází (nebo není dostatečně silný), tvorba vzruchů je celkově omezena. Tím lze vysvětlit často se opakující „neočekávanou situaci“, kdy po pasivním tělesném odpočinku nedochází k, mnohými očekávanému, „nastartování regeneračního procesu“. Oproti očekávanému poklesu aktivity sympatiku doprovázenému nárůstem aktivity parasympatiku dojde vlivem nedostatečného (neexistujícího) podnětu k celkovému snížení aktivity ANS. Interpretace je zřejmá. Regenerační proces probíhá hůře, než pokud by byl předchozí podnět k regeneraci aktivní, tj. vhodný regenerační trénink a regenerační aktivita.

Další „neočekávanou situací“ je stav, kdy sice přetrvává lokální únava určitých svalových skupin, o čemž informují vzruchy z čidel, ale jinak je systém již v optimální vnitřní rovnováze. Výsledky mySASY diagnostiky vycházející z výsledné sumy vzruchů ukazují, že je organismus připraven podstoupit (či dokonce vyžaduje) další zátěž. Signál z periferních čidel signalizující lokální únavu „jen“ informuje, že dané svalové skupiny by měly být z tréninku vynechány. Úplné vynechání tréninku by však v této situaci bylo strategickou chybou.

Jiným „neočekávaným jevem“ je zlepšení výsledků (nárůst celkové aktivity ANS, především jeho parasympatické větve) po tréninku, případně po soutěži. Často v situaci, kdy u většiny týmu dojde k (očekávanému) „zhoršení“ = snížení celkové aktivity, zvýšení tenze sympatiku. Jaké je vysvětlení? Zatímco pro jedince, u kterých se výsledky „očekávaně“ zhoršily, byl podět tak silný, že v době měření ještě převládala v organismu únava, může „neočekávané zlepšení“ signalizovat velmi pozitivní odezvu organismu na předchozí podnět, doprovázenou již plnou aktivací regeneračních pochodů. Dynamika těchto reakcí v závislosti na intenzitě podnětu a reakčním čase může být značně individuální. Pouze díky mySASY ji lze objektivizovat a informaci využít v plánování dalšího postupu.

Výše prezentované situace by neměly být brány, jako pouhé teoretické objasnění fyziologických zákonitosti, které nejsou „prvoplánově“ zcela zřejmé. Důležitější je, že jejich pochopení, akceptace a především zapracování poznatků do praktického tréninku nabízí zásadní možnost zefektivnění a zkvalitnění tréninkového procesu. Eliminovat díky tomu chyby v tréninku způsobené ať už dlouhodobými zvyky (volné dny a očekávání jejich regeneračního efektu), či přeceňováním subjektivního vnímání signálů organismu, které ne vždy zcela odpovídá jeho objektivnímu stavu a existujícím kapacitám.

Periodizace a řízení tréninku vychází z obecně platné teorie. Objektivní vliv na organismus jedince, ale zákonitě nemůže být u všech zcela stejný. Právě implementace obecných principů se zohledněním individuálních dispozic a odlišností je to, co odlišuje skutečně efektivní trénink od pouhého aplikování obecně přijímaných modelů a vzorů.

Odborná literatura to pěkně vystihuje vyjádřením „Periodizace je koncept, ne model. Je to systematický pokus získat kontrolu nad tréninkovými adaptačními reakcemi v přípravě na soutěž“.

mySASY je nástrojem pro ty, kteří se rozhodnou jít tou efektivnější (i když možná náročnější) cestou a cílem upravovat obecný koncept na míru sobě, či svým svěřencům. Jen tak lze teoretický koncept přeměnit na funkční model.

Pořiďte si novou verzi tréninkového profilu za zaváděcí cenu a trénujte chytře.